Abonnementsvoorwaarden

Algemene abonnementsvoorwaarden

INFORMATIE VOORAF & ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Deze ‘Informatie Vooraf en Algemene Voorwaarden Abonnementen’ is van toepassing op abonnementen voor media van de vzw Kamelego.

U bestelt bij de vzw Kamelego. E-mail: info@kamelego.be.

Voor specifieke abonnementen-acties worden deze Algemene Voorwaarden Abonnementen aangevuld en/of kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen door de betreffende actie-voorwaarden.

Om te bestellen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, moet de bestelling gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Aanbod
 2. Bestelling
 3. Betaling
 4. Herroepingsrecht
 5. Privacy
 6. Duurtijd
 7. Tot slot

1. Aanbod

Het abonnementenaanbod voor media van de vzw Kamelego betreft een gezamenlijk of gecombineerd aanbod van zeven Vlaamse kranten in audioformaat. De inhoud van de Audiokrant kan verschillend zijn van de gedrukte versie. De vzw Kamelego is niet aansprakelijk voor de volledigheid noch voor de inhoud van de kranten in audioversie. De koersdata aangeleverd door Infront Finance wordt met een vertraging doorgestuurd.

De vzw Kamelego geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie in de Audiokrant. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de abonnee zou lijden in het kader van het gebruik van de audiokrant. Zij is evenmin aansprakelijk voor  telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de abonnee gebruikte medium. De vzw Kamelego is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

 

Het aanbod van de vzw Kamelego is enkel van toepassing via de door de vzw Kamelego beschikbaar gestelde kanalen.

Het aanbod van de vzw Kamelego is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is niet cumuleerbaar met abonnementen-acties.

De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW.

Indien het BTW-stelsel en/of het BTW-tarief wijzigt, wordt de hogere BTW bijkomend door de vzw Kamelego aangerekend.

Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode.

Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode of na een initiële abonnementsperiode met vaste duurtijd, betaalt u het dan geldende reguliere tarief.

Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal.

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten.  Indien een onopzettelijke of zelfs een grove fout staat in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heeft u de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

De vzw Kamelego behoudt zich het recht voor om de prijzen, het aanbod, de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen. De aanduiding van katernen, bijlagen of het aantal pagina’s is steeds onder voorbehoud van wijziging.

De vzw Kamelego is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of diensten (krant, magazine, website, …) verandert of wordt stopgezet. Wij opteren voor een fair use policy. We hebben technische maatregelen genomen om ongeoorloofd gebuik tegen te gaan en op te sporen.

2. Bestelling

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Algemene Voorwaarden Abonnementen aanvaardt, inclusief de privacy-voorwaarden.

Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en het abonnement kan niet worden overgedragen.

Bedrijven of organisaties bestellen in naam van het bedrijf of organisatie, met vermelding van een contactpersoon.

De vzw Kamelego verleent de gebruiker een tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie op de content en de toegekende login mogen niet worden gedeeld met andere personen.

De abonnee gaat uitdrukkelijk akkoord om: 
a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en  
b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren. 
De vzw Kamelego behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te schorsen of te weigeren.
De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement.

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de voorwaarden en van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.

Na bevestiging van uw bestelling wordt nagegaan of u voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden van het aanbod.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van het aanbod, dan wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

Indien reeds werd betaald, worden de leveringen aan de dan geldende reguliere prijzen aangerekend.

Indien u voldoet aan de voorwaarden, wordt de betaling gecontroleerd.

Indien de vzw Kamelego de betaling niet ontvangen heeft, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

3. Betaling

Abonnementen worden betaald via domiciliëring, kredietkaart, overschrijving of online betaling.

Bij betaling via domiciliëring of kredietkaart wordt het abonnement automatisch aangerekend.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege de vzw Kamelego dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn.

De vzw Kamelego is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

4. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na registratie van uw abonnement. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons vzw Kamelego via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zoals hieronder afgedrukt) maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Volgend modelformulier voor herroeping alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

 Aan vzw Kamelego

 e-mail: info@kamelego.be

 Ik/Wij(*)… deel/delen()* u hierbij mede dat

ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen/levering van de volgende dienst(*) ……………………….herroep/herroepen(*).

 Besteld op……(*)/ Ontvangen op…….(*)

 Naam/Namen consument(en)……

 Adres consument(en)……..

 Handtekening van consument(en)……..

 Datum……….

 (*)Doorhalen wat niet van toepassing is

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling die u op dat moment heeft gedaan van ons terug.

5. Privacy

Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de vzw Kamelego. Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van de vzw Kamelego en partners.

U hebt via info@kamelego.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte van uw gegevens.

6. Duurtijd

Het abonnement wordt aangegaan voor een vaste duurtijd van de gekozen abonnementsperiode tijdens dewelke het abonnement niet opzegbaar is. Zonder opzegging minimaal 14 kalenderdagen voor het einde van de vaste duurtijd wordt uw abonnement verlengd voor een onbepaalde duurtijd.

Opzegging gebeurt door contact op te nemen met de klantendienst zoals aangegeven in het colofon van de krant en mits een opzegtermijn te respecteren van minstens 14 kalenderdagen voor de start van de volgende abonnementsperiode.

7. Tot slot

Door de bestelling verklaart u deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Deze Algemene Voorwaarden Abonnementen kunnen worden aangepast door de vzw Kamelego.

De actueel geldende Algemene Voorwaarden Abonnementen worden gepubliceerd op www.kamelego.be.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT: Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel.

Informatie over ODR (onlinebeslechtiging consumentengeschillen): http://ec.europa.eu/odr

Een krant beluisteren was nog nooit zo eenvoudig!

 • Het Nieuwsblad
 • Het Belang van Limburg
 • Gazet van Antwerpen
 • De Standaard
 • De Morgen
 • De Tijd
 • Het Laatste Nieuws

Onze partners